انواع مختلف بیمه های زندگی سه شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ 11:5
انواع مختلف بیمه های زندگی           
انواع بیمه - اشخاص

بيمه های زندگی    
 
انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انسانی، در جستجوی غريزی به‌ دنبال‌ تأمينهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی وسياسی بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ كه‌ شركتهای بيمه‌ با ارائه‌ طرحهای متفاوت‌ و ابتكاری متناسب‌ با نيازهای جوامع‌ انسانی درپی تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزايای اين‌ تأمين‌ اقتصادی بهره‌مند شوند. نيازهای خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری با هر درجه‌ای از پيشرفت‌ و تكامل‌ را میتوان‌ به‌ شرح‌ زيرطبقه‌بندی كرد :


 تأمين‌درآمدي ‌معين‌ و مشخص ‌براي ‌افراد يك‌ خانواده ‌پس‌ از فوت ‌نان ‌آور خانواده‌

 تأمين‌ درآمدی معين‌ و مشخص‌ برای ايام‌ از كارافتادگی، پيری و بازنشستگی.

 


بيمه‌های اشخاص‌ شامل
 عمر
 حادثه
 درمانی
 عمر گروهی
 عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

 

يكی از شاخصهای شناخته‌ شده‌ برای سنجش‌ ميزان‌ تأمين‌ و رفاه‌مردم‌ كشورهاست‌ و كشورهايی كه‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نياز خود از اين‌ تأمين‌ برخوردارند، با اطمينان‌ و اعتماد بيشتریدر برنامه‌ريزی توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خويش‌ مشاركت‌ مینمايند.

بيمه‌های عمر در مراحل‌ بدوی خود برپايه‌ اصول‌ علمی و فنی در رابطه‌ با جدولهای حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ انتخاب‌مخاطرات‌ پايه‌گذاری نشده‌ بود و در واقع‌ پيدايش‌ جدول‌ مرگ‌ و مير(2) نقطه‌ عطفی در تاريخچه‌ بيمه‌ عمر محسوب‌میشود و به‌ همين‌ دليل‌ امروزه‌ بيمه‌گران‌ در زمان‌ گزينش‌ بيمه‌گذاران‌ عوامل‌ زير را برای قبول‌ يا رد يك‌ پيشنهاد وتعيين‌ حق‌ بيمه‌ مناسب‌ وضعيت‌ سنی و سلامت‌ بيمه‌گذار در نظر میگيرند.
1-سن

در بيمه‌های عمر، سن‌ بيمه‌گذار عامل‌ اصلی تعيين‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ به‌ شمار میرود و به‌ همين‌ دليل‌ جداول‌ حق‌ بيمه‌با كاربرد جدول‌ مرگ‌ و مير، هزينه‌های بيمه‌گر و نرخ‌ سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاری تنظيم‌ میشود

2- جنسيت‌

در اغلب‌ مناطق‌ جهان‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ كه‌ زنان‌ از عمر طولانیتری برخوردارند و متوسط طول‌ عمرشان‌ بيشتراست‌. بدين‌ جهت‌ در شركتهای بيمه‌ جداول‌ جمعيتی نيز برحسب‌ مردان‌ و زنان‌ تهيه‌ میشود كه‌ اين‌ جداول‌ در زمان‌محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ به‌ كار میآيد.
3- وضعيت‌ جهانی

ساختار فيزيكی بدن‌ انسان‌ يكی از عوامل‌ مهم‌ و تعيين‌ كننده‌ در انتخاب‌ و يا رد شخص‌ متقاضی بيمه‌ عمر به‌حساب‌ میآيد. پيشرفت‌ علم‌ پزشكی و تشخيص‌ پزشكی و آزمايشهای متعددی كه‌ انجام‌ میشود بيمه‌گر را دروضعيت‌ كاملا مناسبی قرار میدهد تا با آگاهی نسبت‌ به‌ پذيرش‌ يك‌ بيمه‌ شده‌ با نرخ‌ استاندارد و يا غيراستاندارد و يااضافه‌ نرخ‌ پزشكی بيمه‌نامه‌ عمر صادر كند.
4-  تاريخچه‌ سلامتی خانواده

بسياری از آمار و تجربه‌ها نشان‌ داده‌ كه‌ عمر طولانی و زياد يك‌ امر موروثی در خانواده‌هاست‌. عمرطولانی ممكن‌ است‌ ريشه‌ در توارث‌ و يا محيط و شرايط زيست‌ خانواده‌ داشته‌ باشد. بعضی از بيماريهاموروثی است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ علت‌ مرگ‌ والدين‌ و يا ساير اعضای خانواده‌ میتواند در زمان‌ پذيرش‌خطر عامل‌ تعيين‌ كننده‌ محسوب‌ شود.
5- شغل‌ و حرفه

در كشورهايی كه‌ شركتهای بيمه‌، بيمه‌های عمر گروهی صنعتی را در بازار عرضه‌ میكنند، شغل‌ وحرفه‌ بيمه‌گذاران‌ يكی از مهمترين‌ عوامل‌ ارزيابی خطر محسوب‌ میشود، زيرا بسياری از مشاغل‌ اثرات‌ناخوشايند خود را به‌ مرور بر زندگی بيمه‌گذاران‌ نشان‌ میدهد، زيرا افرادی كه‌ در معادن‌ كار میكنند و ياشرايط محيط كارشان‌ مساعد و مناسب‌ نيست‌ در درازمدت‌ با مرگ‌ و مير بيشتری در مقايسه‌ با سايرگروه‌ها روبه‌رو میشوند.

صور مختلف‌ بيمه‌های عمر در جهان‌

جوامع‌ انسانی نيازهای مختلف‌ اقتصادی دارند و با همين‌ ديدگاه‌ شركتهای بيمه‌ طرحهای متفاوتیمتناسب‌ با نياز اين‌ جوامع‌ ارائه‌ داده‌اند. آنچه‌ ما در اينجا به‌ آن‌ اشاره‌ میكنيم‌ تقسيم‌بندی مختلف‌بيمه‌های عمر است‌، حال‌ آنكه‌ هريك‌ از نمونه‌های ذكر شده‌ دارای زير گروههای بسيار متفاوتی است‌.
بيمه هاي تمام عمر
بيمه عمرزماني
بيمه ها مختلط پس انداز
بيمه هاي مستمري
بيمه ها بازنشستگي

 بيمه‌های تمام‌ عمر


خطر فوت
در اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌ای، قرارداد برای تمام‌ مدت‌ عمر بيمه‌گذار بسته‌ میشود، و حق‌ بيمه‌ نيز به‌طور سالانه‌ پرداخت‌ میگردد. البته‌ میتوان‌ ترتيب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را طوری تنظيم‌ كرد كه‌ برای تمام‌عمر نباشد، بلكه‌ با رسيدن‌ بيمه‌گذار به‌ سن‌ بازنشستگی خاتمه‌ پيدا كند. سرمايه‌ تعيين‌ شده‌ در صورت‌فوت‌ بيمه‌ شده‌ به‌ وراث‌ قانونی او پرداخت‌ میشود.
بيمه‌ عمر دارای انواع‌ ديگری است‌ از قبيل‌ :
بيمه‌ تمام‌ عمر با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ در تمام‌ طول‌ قرارداد    
 

بيمه‌ تمام‌ عمر با پرداخت‌ محدود حق‌ بيمه‌   
 

بيمه‌ عمر مشترك‌

 

بيمه‌ عمر زماني


بيمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ و يا به‌ اصطلاح‌ ديگر بيمه‌ عمر ساده‌ زمانی، نوعی از بيمه‌ اشخاص‌ است‌كه‌ پوشش‌ بيمه‌ای برای مدت‌ معينی ارائه‌ میشود سرمايه‌ بيمه‌ د صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ در اثناء مدت‌اعتبار قرارداد قابل‌ پرداخت‌ است‌ و در صورتیكه‌ بيمه‌شده‌تا پايان‌ قرارداد درقيد حيات‌باشد وجهیبابت‌ تعهدات‌ بيمه‌گر به‌ بيمه‌گذار پرداخت‌ نخواهد شد. اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها برای مدتهای كمتر از يك‌سال‌ و تا چندين‌ سال‌ صادر میشود. انواع‌ ديگر بيمه‌های عمر زمانی به‌ شرح‌ زير میباشد:
     بيمه‌های عمر زمانی قابل‌ تبديل   
 

     بيمه‌های عمر زمانی با سرمايه‌ نزولی (مانده‌ بدهكار)    
 

     بيمه‌های عمر زمانی قابل‌ تمديد

(وحید نظری)  | |